การแสดงผล

+
-

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

20 ก.พ. 2561 00:00:00

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงแรงงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จึงขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้ 

1.จัดทำแบบแสดงข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

2.จัดทำแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

3.จัดทำแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

4. จัดทำแบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

5. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 - 4 จำนวน 9 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 8 ชุด) และหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. 

ไฟล์แนบ :หนังสือแจ้งเวียน

ไฟล์แนบ :ประกาศฯ

ไฟล์แนบ :แบบแสดงข้อมูลบุคคล

ไฟล์แนบ :แบบข้อวิสัยทัศน์

ไฟล์แนบ :แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการฯ

ไฟล์แนบ :แบบแสดงผลงานสำคัญ