การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 64
2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 246
3 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 243
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 236
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 235
6 แแบบ สท.1 และ สท.4 646
7 คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 614
8 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 441
9 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2,340
10 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 150
11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 462
12 ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 472