การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 79
2 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 141
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 128
4 สรุปผลการปฏิบัติงานประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 131
5 แแบบ สท.1 และ สท.4 444
6 คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 310
7 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 360
8 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1,695
9 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 108
10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 292
11 ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 265
12 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564 1,127