การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2/2567

4 เม.ย. 2567

มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือชุดการฝึก(เครื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์

4 เม.ย. 2567

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

4 เม.ย. 2567

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig worker หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม

4 เม.ย. 2567

เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

4 เม.ย. 2567

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดอาชีพและยกระดับแกนนำเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ

4 เม.ย. 2567

โครงการซ่อมแซมท่อประปา ในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

4 เม.ย. 2567

โครงการบูรณาการความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค

4 เม.ย. 2567

จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

4 เม.ย. 2567