การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565.pdf 132
14 แนวปฏิบัติในการยืม คืนพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 246
15 83_File_มาตราการเเละเเนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต_01042564115142_.pdf 147
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 256.pdf 191
17 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 176
18 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่.pdf 167
19 คู่มือการรับบริการให้เจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ทราบ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมประชาชน (ผู้รับบริการ) ทราบ.pdf 173
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 171
21 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน.pdf 209
22 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน.pdf 1916
23 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 405
24 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องขอแจ้งหลักเกณฑ์.pdf 172