การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต.pdf 9
2 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 68
3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 89
4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565.pdf 88
5 แนวปฏิบัติในการยืม คืนพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 189
6 83_File_มาตราการเเละเเนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต_01042564115142_.pdf 127
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 256.pdf 160
8 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 141
9 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่.pdf 132
10 คู่มือการรับบริการให้เจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ทราบ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมประชาชน (ผู้รับบริการ) ทราบ.pdf 140
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 135
12 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน.pdf 159