การแสดงผล

+
-

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563

...
...

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ติดต่อ และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร โทร. 0-5699-0014 โทรสาร. 0-5699-0015 หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ไฟล์แนบ :ราคากลาง