การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ

 

วิสัยทัศน์  

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

 
พันธกิจ  
1. พัฒนาเเละยกระดับมาตรฐานฝีมือเเรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือเเรงงานรองรับนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเเปลง
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเเละการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือเเรงงาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมร่วม

 
มุ่งมั่นการทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย  
สมถรรนะหลักขององค์กร  

เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผลิตภาพเเรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 

3. ผลิตภาพเเรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.0  ต่อปี        

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

1. การพัฒนาเเละยกระดับมาตรฐานฝีมือเเรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

2. การฝึกอบรมฝีมือเเรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยเเลนด์ 4.0 

3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ เเละเเรงงานนอกระบบ 

4. การส่งเสริมเเละพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือเเรงงาน 

5. การบริหารจัดการองค์การ เเละระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย เเละมีประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง