การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

เลขที่ 237 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์

     - ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 5674 1324

     - ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  -

     - ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 5674 1325

     - ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ 0 5672 0939

โทรสาร 0 5674 1324

E-Mail : d_petchabu@dsd.go.th

Website : https://www.dsd.go.th/phetchabun

Facebook : https://www.facebook.com/phetchabunskill

--------------------------------------------------------------------------------

Administrator

Name : Anan  Pingkayom

E-Mail: copysys39@gmail.com

ติดต่อเรา