การแสดงผล

+
-

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 2/89 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
โทร. 0 2577 5867 - 9  เว็บไซต์ :  https://www.dsd.go.th/Pathumthani หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 022451707
http://www.dsd.go.th
 
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สายด่วน 1546
http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint
 
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 
www.1111.go.th 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
ไฟล์แนบ :: 29_File_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ_19032567140736_.pdf ดาวน์โหลด