การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปการเบิก-จ่ายตามผลผลิต กิจกรรม งบประมาณปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 50
2 แผน-ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 58
3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 .pdf 167
4 แผนและผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 41
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันก.pdf 157
6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างเกียติภู.pdf 624
7 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 537
8 การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจร.pdf 377