การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 พระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ.pdf 11
2 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ.pdf 8
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก.pdf 44
4 ประกาศส่งเสริมคุณธรรม.กพร.pdf 48
5 รายงานสรุปการเบิก-จ่ายตามผลผลิต กิจกรรม งบประมาณปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 102
6 แผน-ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 120
7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 .pdf 305
8 แผนและผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 112
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันก.pdf 215
10 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างเกียติภู.pdf 722
11 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 605
12 การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจร.pdf 437