การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก.pdf 15
2 ประกาศส่งเสริมคุณธรรม.กพร.pdf 17
3 รายงานสรุปการเบิก-จ่ายตามผลผลิต กิจกรรม งบประมาณปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 77
4 แผน-ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 89
5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 .pdf 268
6 แผนและผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 80
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันก.pdf 188
8 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างเกียติภู.pdf 669
9 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 574
10 การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจร.pdf 410