การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2567.pdf 12
2 พระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ.pdf 44
3 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ.pdf 38
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก.pdf 72
5 ประกาศส่งเสริมคุณธรรม.กพร.pdf 83
6 รายงานสรุปการเบิก-จ่ายตามผลผลิต กิจกรรม งบประมาณปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 128
7 แผน-ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.pdf 142
8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 .pdf 336
9 แผนและผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 139
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันก.pdf 233
11 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างเกียติภู.pdf 796
12 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 629