การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายบัณฑิต - ดีบุกคำ bundit9d@gmail.com ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการทำงานเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 60 ชั่วโมง พ.ศ. 2546
นางสาวเกษร - ภูมิประหมัน kaesorn.991821@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1/52