การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี"  เดิมชื่อ  “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี”  เป็นหน่วยงานสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงา น ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จัดตั้งเพื่อดำเนินการในภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  การประเมินความรู้ความสามารถ การออกหนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2536

      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง ได้ตั้งสาขาย่อยของสถาบันฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยอาศัยพื้นที่
ของ วัดศรีธรรมาธิเบศร์ (วัดเพลง) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดตั้งโรงฝึกงาน และได้เปิดฝีกอาชีพ
สาขาช่างเชื่อมโลหะ เป็นสาขาแรก

 พ.ศ.2538

        เช่าอาคารของหมู่บ้านซื่อตรง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดตั้งเป็นสำนักงานชื่อ
"ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี" เปิดฝึกอาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง
ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 พ.ศ.2540

       เปิดฝึกอาชีพสาขาธุรกิจบริการ สาขาด้านคอมพิวเตอร์

 พ.ศ.2544

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ย้ายอาคารโรงฝึกงานและสำนักงาน จากหมู่บ้านซื่อตรง
และวัดเพลง มาตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 พ.ศ.2559

       เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี” (Nonthaburi Office for Skill Development) ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 2072/2559  เรื่องการกำหนดชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 พ.ศ. 2566

         เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เป็น "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี" ตามกฎกระทรวงแบ่งสาวนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2566 ซึ่งแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-45