การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 การยกเลิก ว 89 ปรับปรุง พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐฯ.pdf 302
2 30_File_หนังสือเวียน บท 081 การให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 197
3 หนังสือเวียน บท 086 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf 394
4 30_File_พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf 250