การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 106
3 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 102
4 ใบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 438
5 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 593
6 คำขอมีหนังสือประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (แบบ คร. 4) 550
7 ประกาศเจตจำนงสุจริต 215
8 ประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 189
9 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 341
10 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 607
11 คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 208
12 แผนพัฒนากำลังคนปี 2564 ปรับปรุง เม.ย.64 842