การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร 42 หนองคายลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

14 ก.ย. 2566

สพร.42 หนองคาย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการแรงงานลาวและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานลาวภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา)

14 ก.ย. 2566

สพร 42 หนองคาย หารือการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา

3 ก.ย. 2566

สพร 42 หนองคาย ตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

1 ก.ย. 2566

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3

25 ส.ค. 2566

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2566

24 ส.ค. 2566

สพร.42 หนองคายหารือสถานศึกษาการเชื่อมโยงหลักสูตรผ่านกลไกลกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

22 ส.ค. 2566

ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถเทียบและขอรับคุณวุฒิวิชาชีพได้แล้ววันนี้ 20 สาขา!!!

15 ส.ค. 2566