ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,181
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60,502
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,391
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 5,929
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,926
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,112
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,363
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,734
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 24,466
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,124
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 74,078