ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,433
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,477
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 6,463
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26,849
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,150
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,297
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,011
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 12,718
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2,037
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 5,994
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 20,939