ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,502
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,104
14 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,202
15 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,475
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 54,798
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9,058
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,873
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,369
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,497
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,864
22 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,213