ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,269
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,672
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,998
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,220
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,853
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 7,085
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,269
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,581
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,682
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,277
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 21,868