ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 12,958
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 3,799
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 12,322
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 7,437
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 7,720
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,929
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20,227
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 3,523
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,943
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 7,475
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,800