ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,186
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,601
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,843
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,118
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,891
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,931
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,168
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,631
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29,774
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,202
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 34,107