ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 8,194
57 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 4,028
58 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 12,088
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 8,722
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 33,535
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 16,898
62 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 8,052
63 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 80,253
64 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 12,804
65 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 4,057
66 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28,992