ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 4,504
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 47,399
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 4,333
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 4,312
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 4,153
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 9,128
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 4,448
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 4,658
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,076
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 4,347
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 4,347