ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
111 ประกาศเจตจำนงสุจริต อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายธวัช เบญจาทิกุล) 8,465
112 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,994
113 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือปฏิบัติงาน "การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" 5,293
114 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน 3,610
115 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 7,604
116 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 4,048
117 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 8,195
118 มาตรการป้องกันการรับสินบน 3,901
119 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 3,739
120 มาตรการสส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4,244
121 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4,236