ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 4573
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 4660
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 4583
คู่มือที่ 4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม.docx 35 KB .docx 4847
คู่มือที่ 5 ขออนุญาตเครื่องจักร.docx 34 KB .docx 4615
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 4871
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 4867
คู่มือที่ 8 การออกใบแทนใบอนุญาตสถานทดสอบ.docx 33 KB .docx 4861
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 4896
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4153
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 4213
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 4885
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 4804
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 4839
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ.docx 34 KB .docx 4446
คู่มือที่ 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.docx 35 KB .docx 4836
คู่มือที่ 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน.docx 36 KB .docx 4195
คู่มือที่ 18 การขอใบแทนฯการเป็นศูนย์ประเมินฯ.docx 36 KB .docx 4236
คู่มือที่ 19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงาน.docx 35 KB .docx 4544
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ.docx 35 KB .docx 5072
คู่มือที่ 21การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 40 KB .docx 4487
คู่มือที่ 22เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน.docx 35 KB .docx 4415
คู่มือที่ 23เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งไปทดสอบ.docx 35 KB .docx 4530
คู่มือที่ 24เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4496
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 4318
คู่มือที่ 26เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน.docx 35 KB .docx 4346
คู่มือที่ 27เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ.docx 35 KB .docx 4523
คู่มือที่ 28เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี.docx 36 KB .docx 4775
คู่มือที่ 29เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4400
คู่มือที่ 30เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมาตรา 26_4(2) ที่ส่งเข้ากองทุน.docx 34 KB .docx 4421