ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
155 ท้ายกระดาษ งานเเข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 3,202
156 ท้ายกระดาษ งานเเข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 8,557
157 รายชื่อหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแรงงานไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4,759
158 ข้อมูลหลักสูตร Toolbox ด้านการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยว 5,411
159 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11,961
160 ด้านการฝึกอบรม
161 แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
162 แบบฟอร์มขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 5,556
163 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลและทบทวนแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 4,664
164 รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,783
165 ใบขอใช้บริการตรวจซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 4,935