ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
122 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 3,786
123 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 3,849
124 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7,860
125 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2561 4,062
126 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7,897
127 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 3,639
128 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 15,664
129 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 7,517
130 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,895
131 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 3,627
132 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ตค.61-มีค62) 3,610