การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 เทคนิคการรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ.jpg 339
26 เทคนิคการปิดสั่งขาย.jpg 400
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ mind mapping.jpg 348
28 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน.pdf 298
29 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร.pdf 397
30 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ3.pdf 416
31 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ2.pdf 400
32 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง.jpg 433
33 การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ.jpg 396
34 การประดิษฐ์ตะกร้าจากวัสดุเหลือใช้.jpg 367
35 การตัดสติกเกอร์.jpg 382
36 การเพิ่มสักยภาพการผลิต.jpg 377