การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 เทคนิคการรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ.jpg 401
26 เทคนิคการปิดสั่งขาย.jpg 470
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ mind mapping.jpg 403
28 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน.pdf 354
29 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร.pdf 474
30 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ3.pdf 477
31 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ2.pdf 465
32 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง.jpg 509
33 การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ.jpg 462
34 การประดิษฐ์ตะกร้าจากวัสดุเหลือใช้.jpg 427
35 การตัดสติกเกอร์.jpg 439
36 การเพิ่มสักยภาพการผลิต.jpg 437