การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี “ Productive Manpower ”

พันธกิจ :

 1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน/พัฒนา :

 1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 4. การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
 5. การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ

กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

พันธกิจ

 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม ประสานเครือข่ายกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน   เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  สร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานและนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

3.  บูรณาการความร่วมมือ และพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4.  การบริการความร่วมมือ และพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5.  การบริหารการจัดการและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

2. พัฒนากำลังแรงานให้มีทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

3. ภาคีเครือข่ายเกิดความเข้าแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. ระบบการบริหารจัดการและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม