ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 4,125
79 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 7,883
80 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,468
81 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 12,350
82 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 4,004
83 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 7,761
84 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 3,606
85 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 4,054
86 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 3,791
87 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 7,852
88 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 7,432