ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,173
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60,249
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,383
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 5,903
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,909
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,103
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,355
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,726
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 24,394
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,116
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 73,900