ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,492
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 128,059
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,710
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 12,366
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,220
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,311
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,852
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,902
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 45,376
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,609
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 123,892