ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,437
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,481
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 6,471
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26,892
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,158
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,301
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,017
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 12,743
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2,041
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 6,006
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 20,980