ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,232
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,075
14 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,167
15 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,427
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 52,674
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9,014
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,853
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,125
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,363
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,842
22 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,146