การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 991
2 10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 642
3 9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 696
4 8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 929
5 7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 907
6 6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 1008
7 5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 925
8 4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 651
9 3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 681
10 2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 950
11 3.1 การกำหนดหลักสูตร (1).pdf 3488
12 4.2 ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริม ยาเสพติด.xlsx 1658