การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 1102
2 10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 734
3 9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 803
4 8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 1038
5 7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 1009
6 6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 1126
7 5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 1023
8 4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 760
9 3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 781
10 2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 1039
11 3.1 การกำหนดหลักสูตร (1).pdf 3612
12 4.2 ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริม ยาเสพติด.xlsx 1790