การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

   

นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

   
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ งานบริหารทั่วไป
นายเอกรัตน์  นามวงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายยุทธชัย  นาสิงห์ทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวโยทะกา  ดงรุ่ง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี  ภูงามเงิน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
นางสาวอรุณ  พันศรีเลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา  เปสาโก
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
นายไกรวุฒิ  วิเชียรเพริศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
นายจรัส  เชื้อพระคา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายชาญชัย  พรมผุย
นิติกร
นายจันทา  ละอองทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประทีป  บุญครอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นางพรรวินท์  เลาะหะนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายทินกร  บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นางสาวภัคชานันท์ อูบเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายวุฒิพงศ์  อินทะนาม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายเฉลิมชัย  เชื้อพระคา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
 
 
 
 
 
นางสาวแก่นจันทร์  โพธิ์ไทรย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายสุทธิศักดิ์  วงค์รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายเสนาะ  โกฎิรักษ์
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
นางสาวธนัชชา  แสนวัง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประภาส  ภูฉาายา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
นางสาวเจษฎาพร  จันทมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรยาณี  ฉัตรศุภกุล
พนักงานประจำสำนักงาน