การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

   

นางพิมพ์พิศา  ศรีธรรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

   
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ งานบริหารทั่วไป
 
นายสุวัจน์  จันทร์โสภา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายยุทธชัย  นาสิงห์ทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวโยทะกา  ดงรุ่ง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี  ภูงามเงิน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
นางสาววิรากร  นนทะนำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ  เหล่าสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
นายไกรวุฒิ  วิเชียรเพริศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
นายจรัส  เชื้อพระคา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายชาญชัย  พรมผุย
นิติกร
นายจันทา  ละอองทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประทีป  บุญครอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นางพรรวินท์  เลาะหะนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายทินกร  บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นางสาวภัคชานันท์ อูบเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวุฒิพงศ์  อินทะนาม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
 
นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
 
นางสาวแก่นจันทร์  โพธิ์ไทรย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายสุทธิศักดิ์  วงค์รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายเสนาะ  โกฎิรักษ์
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
นางสาวเจษฎาพร  จันทมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นายประภาส  ภูฉาายา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
 
นางอรยาณี  ฉัตรศุภกุล
พนักงานประจำสำนักงาน