การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

   
 

นายประสพสุข  ทาเวียง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

   
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และรับรองความรู้ความสามารถ

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ งานบริหารทั่วไป
 
 
นางกัญญาภัค ผ่านวงษ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายยุทธชัย  นาสิงห์ทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวโยทะกา  ดงรุ่ง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
 
นางสาววิรากร  นนทะนำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นายศราวุธ  เหล่าสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
 
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
 
นางพรรวินท์  เลาะหะนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นายจันทา  ละอองทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นายประทีป  บุญครอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายทินกร  บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายทินกร  บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นางภัคชานันท์ อุบลสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นายวุฒิพงศ์  อินทะนาม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
 
นายเสนาะ  โกฎิรักษ์
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
นายสุทธิศักดิ์  วงค์รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชาญชัย พรมผุย
นิติกร
นายประภาส  ภูฉาายา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
 
นางสาวเจษฎาพร  จันทมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

 
นางอรยาณี  ฉัตรศุภกุล
พนักงานประจำสำนักงาน