การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ
 

วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 

ประวัติ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ได้จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2538  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน  8  ตารางวา  เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2540  โดยได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน และยกระดับฝีมือแรงงาน  ให้แก่แรงงานใหม่และแรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์  จากโครงการเงินกู้เดนมาร์ก (DANIDA)   ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542   โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเสริมความพร้อมด้วยคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจฟื้นตัว  ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดังนี้

1.   ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนวัยทำงานเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพของตนเองในสาขาช่างที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับต้นและระดับกลาง และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีระดับสูงขึ้น

2.    ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

3.    ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่าง ๆ

4.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5.    รับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557