การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 7
2 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 21
3 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 35
4 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 36
5 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 31
6 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 159
7 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 105
8 จำาแนกและกาหนดระดับความรู้ความสามารถ และกาหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม กับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 135
9 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 138
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ 93
11 แบบ คร.4 แบบคำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อ 74
12 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 40