การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายพุทธิไสย - ธูปทอง

หลักสูตรที่จบ

เสริมทักษะ สาขาการสลักลายกระจก

เบอร์โทรศัพท์

08 2742 2587

อีเมล์

Jaras.dsd@gmail.com

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 81 ถนนเสน่หาตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาไสย สมรสกับนางจอมศรี มั่นจิตร มีบุตร จำนวน 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน คุณฉลาด นะตะวัน ประธานสภาคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวคิดอยากให้ผู้พิการให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคมและช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด จึงได้มีการติดต่อประสานสานงานกับทาง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์และได้แนะนำให้นายพุทธิไสย ธูปทอง และเพื่อนๆเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ สาขาการสลักลายกระจก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

จบแล้วไปทำอะไร

ด้วยความตั้งใจในการฝึกอบรม ทำให้สามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างสวยงาม มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3000 บาท โดยแกะสลักรูปภาพต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า จำหน่ายในราคา ตั้งแต่ 500 – 4500 บาท โดยนำไปจำหน่ายในวันคนพิการสากล, วันนัดพบแรงงาน, จังหวัดเคลื่อนที่ และจำหน่ายที่บ้านเลขที่ 81 ถนนเสน่หาตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายได้เสริมเดือนละ 3000 – 3500 บาท/เดือน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สิ่งที่ประทับใจ ได้รับการติดต่อประสานงานจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ทำหน้าที่วิทยากร สาขาการสลักลายกระจก เนื่องในโอกาสครบรอบ 222 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2559 และเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหว (เมาไม่ขับ) ของสมาคมคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ “เป็นบุคคลพิการผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557” ขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับกระผม และนำมาสร้างงานสร้างอาชีพ มีรายได้เสริมเข้ามาอีกหนึ่งทางเลือก