การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 55
2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 42
3 เทรนด์ IOT.png 194
4 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 133
5 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 140
6 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 112
7 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 210
8 1646713939480.jpg 84
9 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 108
10 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 112
11 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 152
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2563.pdf 1525