การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี 64.pdf 2,451 KB .pdf 2031
02. KPI 16 - สวัสดิการของกรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร.pdf 22,028 KB .pdf 2219
03. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564.pdf 233 KB .pdf 1913