การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แนวคิดหลักการ และวิธีปฏิบัติ.pdf 101
2 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย.pdf 89
3 รายละเอียดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ .pdf 100
4 คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ.pdf 86
5 ราชกิจจานุเบกษา_ประกาศ คกก.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล.pdf 96
6 1.ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน ปี 2564.pdf 497
7 คู่มือเตรียมการทดสอบ_สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ระดับ1-(ภาคความรู้).pdf 1013