การแสดงผล

+
-

การจัดโครงสร้างการบริหารราชการภายในและเจ้าหน้าที่

   การจัดโครงสร้างการบริหารราชการภายในและเจ้าหน้าที่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี กำหนดจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน ตามโครงสร้างการบริหารราชการภายในเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้

1. กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

3. กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป  

กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ลำดับ

ประเภทตำแหน่ง

กรอบอัตรา

กำลัง

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่

จริง

1

ข้าราชการ

13

9

 

ผู้อำนวยการ

1

1

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

3

2

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ/ปฏิบัติการ

6

5

 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1

-

 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

1

1

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

1

-

2

พนักงานราชการ

6

5

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2

2

 

นิติกร

1

1

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

-

-

 

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

2

1

 

พนักงานประจำสำนักงาน

1

1

3

ลูกจ้างประจำ

5

4

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน

5

4

4

ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

      1

1

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

1

1

รวม

25

19