การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการแนวปฏิบัติในการกำกับและควบคุมเกี่ยวกับรถยนต์ราชการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 504
2 การเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 468
3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1,092
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 170
5 รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 1,221
6 ร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 153
7 ใบสมัครการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 995
8 แบบฟอร์มขอรับเงินการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,873
9 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 472
10 แบบฟอร์ม คำร้องขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกูืยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 760
11 แบบคำขอกู้ยืม 2,162
12 สัญญากู้ยืม (ผู้ดำเนินการฝึก) 1,556