การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการแนวปฏิบัติในการกำกับและควบคุมเกี่ยวกับรถยนต์ราชการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 700
2 การเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 710
3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1,380
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 211
5 รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 1,510
6 ร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 198
7 ใบสมัครการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 1,082
8 แบบฟอร์มขอรับเงินการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,050
9 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 523
10 แบบฟอร์ม คำร้องขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกูืยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 801
11 แบบคำขอกู้ยืม 2,301
12 สัญญากู้ยืม (ผู้ดำเนินการฝึก) 1,692