การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

7 มิ.ย. 2567

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ

7 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

30 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

30 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับวิทยาสารพัดช่างจันทบุรี

30 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 พ.ค. 2567

จัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน หลักสูตร การตลาดออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น ให้เด็กและเยาวชนสถานพินิจ

27 พ.ค. 2567

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น

27 พ.ค. 2567

สพร.32 จันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพที่เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2567

5 เม.ย. 2567