การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

15 มี.ค. 2566

สพร. 32 จันทบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ Gig worker หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า

13 ก.พ. 2566

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา

13 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการ สพร. 32 จันทบุรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่ดิจิทัล

10 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือประเด็น การพัฒนากำลังแรงงานด้านอัญมณี

9 ก.พ. 2566

สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566

19 ม.ค. 2566

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับ วท.เทคนิคจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 ม.ค. 2566

สพร. 32 จันทบุรี จัดฝึกอบรมให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

16 ม.ค. 2566

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับ หจก. เจ้าหลาวทอแสงบีช (โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช) จัดประชุมคณะทำงานมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ

12 ม.ค. 2566