ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,013
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 114,135
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,241
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 11,061
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,338
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,869
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,374
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,470
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 41,072
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,120
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 114,095