ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,206
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,610
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,865
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,136
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,900
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,950
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,177
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,641
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29,827
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,212
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 34,171