การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ส่งเสริมให้ความรู้การทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ อบต.กู่ส่วนแตง ให้ความรู้การทำเตาเผาถ่านแก่ผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมให้ความรู้การทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และการทำเตาชีวมวล ขนาดเล็กจากถังปี๊บ  ซึ่งใช้แกลบและเศษกิ่งไม้เป็นเชื้อเพลิง แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลกู่ส่วนแตง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ (ผอ.สนพ.บุรีรัมย์)  มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กิจกรรมที่ 1 ผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 14 โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งสาธิตอาชีพ การทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และการทำเตาชีวมวล ขนาดเล็กจากถังปี๊บ  ซึ่งใช้แกลบและเศษกิ่งไม้เป็นเชื้อเพลิง แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 39 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

       นายบุญล้อม  ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง  เผยว่า  ในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน ซึ่งมีเศษไม้เยอะ  ประกอบกับต้องการหาอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ  จึงได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ให้ฝึกอบรมการทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และการทำเตาชีวมวล ขนาดเล็กจากถังปี๊บ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ มีรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่าย

นายธนกร ติดตารัมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ซึ่งเป็นนักพัฒน์พันธ์ใหม่ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  กล่าวว่า เตาเผาถ่านด้วยถังน้ำมัน 200 ลิตร และการทำเตาชีวมวล ขนาดเล็กจากถังปี๊บ สามารถเผาถ่านให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งเป็นการช่วยให้ประหยัดเวลา ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่านนี้ไม่ซับซ้อน ชาวบ้านสามารถทำเองได้