การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกตรวจให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบึงกาฬ 2.บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

16 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินฯวันที่ 11 มิ.ย. 2565) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามรายชื่อดังกล่าว สามารถขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

16 มิ.ย. 2565

วันที่ 11 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

14 มิ.ย. 2565 1

วันที่ 8 มิ.ย.65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เยี่ยมชมศูนย์ USO NET กสทช. ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ สำนักงาน กสทช.

14 มิ.ย. 2565 2

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

18 พ.ค. 2565 11

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

3 พ.ค. 2565 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ

3 พ.ค. 2565 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

26 เม.ย. 2565 28

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

19 เม.ย. 2565 26

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65

19 เม.ย. 2565 30

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65

19 เม.ย. 2565 28

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64

19 เม.ย. 2565 28

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64

19 เม.ย. 2565 28

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64

19 เม.ย. 2565 26

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทขนมและอาหารว่าง"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2563

บริการประชาชนและสถานประกอบการ