การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 172
2 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 188
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 178
4 สรุปผลการปฏิบัติงานประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 186
5 แแบบ สท.1 และ สท.4 515
6 คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 476
7 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 379
8 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1,950
9 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 117
10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 409
11 ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 386
12 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564 1,256