การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 12.pdf 81
2 คู่มือการใช้งาน CANVA สพร 15 พระนครศรีอยุธยา (Info).pdf 309
3 นวัตกรรม สพร.15 อย._ ระบบเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เผยแพร่ข้อมูล.pdf 144
4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒).PDF 1390
5 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6.pdf 1173
6 การยื่นประเมินช่างไฟฟ้า.jpg 1006
7 การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26.jpg 690
8 การรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.jpg 722
9 ผู้ประเมิน.jpg 692
10 การบวนการยื่นคำขอ การประเมินและการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.jpg 802
11 58_File_00_การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_11032559175209_ (1).pdf 21066
12 CCI12052559.jpg 883