การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 12.pdf 26
2 คู่มือการใช้งาน CANVA สพร 15 พระนครศรีอยุธยา (Info).pdf 250
3 นวัตกรรม สพร.15 อย._ ระบบเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เผยแพร่ข้อมูล.pdf 106
4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒).PDF 1323
5 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6.pdf 1123
6 การยื่นประเมินช่างไฟฟ้า.jpg 940
7 การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26.jpg 651
8 การรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.jpg 680
9 ผู้ประเมิน.jpg 648
10 การบวนการยื่นคำขอ การประเมินและการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.jpg 758
11 58_File_00_การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_11032559175209_ (1).pdf 20963
12 CCI12052559.jpg 819