การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 12.pdf 75
2 คู่มือการใช้งาน CANVA สพร 15 พระนครศรีอยุธยา (Info).pdf 294
3 นวัตกรรม สพร.15 อย._ ระบบเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เผยแพร่ข้อมูล.pdf 139
4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒).PDF 1379
5 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6.pdf 1163
6 การยื่นประเมินช่างไฟฟ้า.jpg 987
7 การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26.jpg 682
8 การรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.jpg 710
9 ผู้ประเมิน.jpg 683
10 การบวนการยื่นคำขอ การประเมินและการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.jpg 794
11 58_File_00_การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_11032559175209_ (1).pdf 21039
12 CCI12052559.jpg 866