การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 438
2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 537
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 834
4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พ.ศ. 2553 - สพธอ. 977
5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2560 801
6 คู่มือประกัน 58 460
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 334
8 เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,943
9 เอกสารประกอบงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 845
10 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,832
11 เอกสารความรู้หรือบทความ 542
12 Ebook 813