การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารDownloadรายงานการประชุม กพร.ปจ.ปี 2566 295
2 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 619
3 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 737
4 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 921
5 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พ.ศ. 2553 - สพธอ. 1,075
6 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2560 926
7 คู่มือประกัน 58 517
8 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 395
9 เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,072
10 เอกสารประกอบงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 918
11 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,221
12 เอกสารความรู้หรือบทความ 607